Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине
Број: 06-3- 508/2018-II/02
Дана: 23. мајa 2018.године
Врбас

На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма стручна пракса на територији општине Врбас за2018.годину број: 06-3-492/2018-II/02 закљученог 21.маја 2018. године, Локалног акционог плана запошљавања општине Врбас за 2018.годину („Службени лист општине Врбас“,број 3/2018) и Одлуке о буџету општине Врбас за 2018.годину („Службени лист општине Врбас“,број 41/2017)

ОПШТИНА ВРБАС у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Нови Сад расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2018.ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање-квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита,када је то законом,односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе општина Врбас уз техничку подршку Националне службе, финансира незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита.Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Незапослено лице које се стручно оспособљава ло краћем од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали перио дпотребан за стицање услова за полагање стручног испита, a најдуже до 12 месеци.

Током трајања програма стручне праксе Општина Врбас се обавезује да:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћују се средства у укупном месечном износу од:
 • 12.000,00 динара за лица са средњом стручном спремом (III/IV образовни профил)(6 месеци),
 • 14.000,00 динара за лица са вишом стручном спремом/стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије,основне струковне студије) односно на студијама у трајању од три године (VI) (9/12месеци),
 • 16.000,00 динара за лица са високим образовањем – на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII) (12 месеци)
 1. врши обрачун и уплату трошкова доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести постопи од 4% и доприноса за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести по стопи од 2%, у складу са законом.


II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа по Јавном позиву у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом да:

 1. припада Јавном сектору са територије општине Врбас,

и испуњава следеће услове:

 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
 • да оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе за запошљавање – Служба Врбас,ако:
  • има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високообразовање,
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита,
 • да оспособљава незапослено лице које које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора у складу са позитивним прописима (Закон и подзаконска акта),
 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Пре укључивања у програм Општина Врбас и Национална служба врше проверу испуњености услова из Јавног позива за незапосленог


III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општине Врбас;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак)-извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела,
 • извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа,односно полагања стручног испита или
 • извод из општег акта послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа,односно полагања стручног испита
 • доказ о кадровском капацитету (потврда послодавца о радном искуству ментора у струци) и квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценца, уверење и сл.)

У циљу провере испуњености услова Општина Врбас задржава право да изврши службени обилазак послодавца и тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Сва потребна документација доставља се у 2 примерка.


Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се на писарници Општинске управе општине Врбас, ул. Маршала Тита бр.89 непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу у  затвореној коверти са назнаком : "НЕ ОТВАРАТИ" за Програм стручне праксе у 2018.години“.

Захтев за учешће у програму се може преузети на писарници Општинске управе општине Врбас или са званичне интернет презентације општине Врбас www.vrbas.net .


IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева

Комисија за реализацију мера активне политике запошљавања општине Врбас за 2018.годину проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива, врши обраду и оцену захтева који испуњавају услове из Јавног позива.

Динамика одлучивања

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Председник општине, на предлог Комисије за реализацију мера активне политике запошљавања општине Врбас за 2018.годину у року од 30 дана од дана истека Јавног позива.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију Одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 15 дана од дана доношења Одлуке.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Општини Врбас и Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.Општина Врбас и Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

 • фотокопија/очитана лична карта,
 • фотокопија картице текућег рачуна,
 • уверење да је лице на евиденцији незапослених НСЗ,
 • фотокопија дипломе или уверења о стеченом занимању,

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци , у складу са законом;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,у складу са уговором;
 • организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
 • омогући општини Врбас и Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и обавести општину Врбас и Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен седам (8) дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Врбас, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30.05.2018.године.

Информације о програму могусе добити на сајту www.vrbas.net .

Непотпуна и неблаговремено поднета документација неће се узимати у разматрање.

Председник општине Врбас,
Милан Глушац

 

КУЛТУРА

Песникиња Џенет Сатерленд гошћа НБ "Данило Киш"

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Песникиња Џенет Сатерленд гошћа НБ "Данило Киш"

Народна библиотека "Данило Киш" организоваће у петак, 14...

Програм "Врбас у гостима" у Крагујевцу

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Програм "Врбас у гостима" у Крагујевцу

У Народној библиотеци "Вук Караџић" у Крагујевцу организо...

Слике Светислава Шљукића у Ликовној галерији КЦВ

12. сеп 2018. КУЛТУРА

Слике Светислава Шљукића у Ликовној галерији КЦВ

Поводом обележавања 50 година рада, Ликовна галерија Култ...

Изложба "Над небесјем душе" Милорада Бубање

03. сеп 2018. КУЛТУРА

Изложба "Над небесјем душе" Милорада Бубање

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

Млади гуслар Ђорђе Павловић вицешампион Србије

27. авг 2018. КУЛТУРА

Млади гуслар Ђорђе Павловић вицешампион Србије

Чланови Школе гусала Културно-уметничког друштва "Вук Ман...