Према Закону о експропријацији, непокретност се може експроприсати од грађанина  ради изградње објеката од општег интереса. За експроприсану непокретност грађанин има право на правичну накнаду. Правична накнада се одређује најпре споразумно пред органом општинске управе надлежним за имовинскоправне послове. Ако се грађанин и корисник експропријације не споразумеју пред органом општинске управе о висини и врсти накнаде за експроприсану непокретност, поступак се наставља пред општинским судом у месту где се налази непокретност. 
    Грађанин има право да пре уласка корисника експропријације сабере усеве. Уколико корисник експропријације по одобрењу Министарства за финансије улази у посед пре убирања усева, дужан је да их плати.
    Грађанин има право и на накнаду за воћне и шумске засаде, украсно шибље и друге засаде који су се налазили на земљишту у време доношења решења о експропријацији.
    Ако је експроприсан грађевински објекат у коме постоје заштићени станари, а потребно је да се он руши пре одређивања накнаде због уласка у посед, корисник експропријације је дужан да таквим станарима обезбеди пресељење у одговарајући стан.
    Грађанин има право да против решења којим се експропришу његове непокретности уложи жалбу републичком Министарству финансија у Београду, Немањина бр. 22-26. Против решења републичког Министарства финансија грађанин има право да покрене управни спор пред Врховним судом Србије у Београду, Немањина бр. 22-26.
    У процедури за остваривање својих права поводом жалбе, управног спора, као и пред редовним судом за одређивање накнаде, грађанин је ослобођен плаћања административне и судске таксе. 

 

8.1. Измена и поништај правоснажног решења о експропријацији уз сагласност странака, као и на захтев ранијег власника

 

     Грађанин има право да од општинског органа управе надлежног за имовинско- правне послове тражи да му се врати његова непокретност, ако је прошло више од 3 године од доношења правоснажне одлуке о накнади и ако на земљишту нису извршени радови за чију је потребу непокретност експроприсана.

 
     Процедура је следећа:

  • Предлог за поништај правоснажног решења о експропријацији могу споразумно поднети ранији сопственик и корисник експропријације када за то постигну споразум.
  • Када се не постигне споразум, грађанин се може сам обратити за поништај решења.
  • Захтев се подноси општинском органу надлежном за имовинскоправне послове.
  • Орган доноси решење о поништају најкасније у року од два месеца.

 

8.2. Експропријација преосталог дела непокретности на захтев власника

 

     Власник непокретности има право да од органа општинске управе тражи да се експроприше и његов преостали део од одређене непокретности ако нема привредног интереса за обраду због површине, удаљености или немогућности обрађивања.
     Захтев за експропријацију преосталог дела грађанин може да тражи у току поступка експропријације, као и по његовом окончању  у року од 3 године од доношења правоснажног решења о експропријацији.
     Општински орган управе надлежан за имовинскоправне послове поводом захтева спроводи увиђај и вештачење и на основу спроведеног поступка може донети решење да се експроприше и преостали део непокретности уз правичну накнаду. Орган је дужан да решење донесе у року од два месеца.

КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

19. мар 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Милијане Радовановић

На изложби под називом "Време тече" отвореној у Нашој гал...

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

16. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика "Није све тако црно" Душана Савковића

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса у уторак, 20...

Фото конкурс: Музеј и конекција

14. мар 2018. КУЛТУРА

Фото конкурс: Музеј и конекција

У оквиру Mанифестације "Музеји за 10", која се одржава од...

Изложба слика Милијане Радовановић

12. мар 2018. КУЛТУРА

Изложба слика Милијане Радовановић

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса у четвртак, ...

Књижевно вече Благоја Баковића

06. мар 2018. КУЛТУРА

Књижевно вече Благоја Баковића

Православна црквена општина Врбас организовала је синоћ к...