На основу члана 20. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени лист Општине Врбас'', број 11/2014/ и Уговора Општине Врбас са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 2016. годину, број: 128-451-1604/2016-01/11-2 од 15. априла 2016. године, расписује се  

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА аутобуског превоза у међуградском саобраћају УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте, за школску 2016/2017. годину, вршиће се из буџета општине Врбас ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2016. – ЈУН 2017. ГОДИНЕ за следеће категорије ученика:

 1. у 100% износу за:
  -  кориснике дечијег додатка – кориснике новчане социјалне помоћи,
 2. у 70% износа за:
  -  децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
  - децу из породица које имају приходе и од пољопривреде, (приход од пољопривреде по домаћинству се процењује на износ од 15.840,00 динара по једном јутру за 2016. годину /18,00 дин.+ ПДВ 10%=19,80 х 800кг/ и додаје се осталим приходима домаћинства и своди се на цензус за дечији додатак за септембар месец 2016. године по члану породице),
  -  децу самохраних родитеља са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за самохране родитеље,
  -  првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак,
  - кориснике дечијег додатка где су оба родитеља незапослена,
 3. у 60% износа за: - ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања,
 4. у 50% износа од цене месечне карте за:
  -    остале кориснике дечијег додатка,
  -    ученике са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечији додатак за септембар 2016. године)
  -    другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.

Одобравање права на регресирани превоз вршиће Општинска управа Врбас – Одељење за друштвене делатности по захтеву корисника уз консултацију са члановима Општинског већа општине Врбас задужених за образовање и социјалну заштиту на основу усменог решења о признавању права /члан 203. и 204. ЗУП-а/.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВА ЈЕ:

 • Потврда школе о упису ученика у средњу школу за 2016/2017. школску годину, Фотокопија решења за дечији додатак,
 • Уверење из Републичког Геодетског завода – Службе за катастар непокретности Врбас о површини пољопривредног земљишта које домаћинство поседује и катастарском приходу у 2016. години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, одговарајућа документација о другим приходима домаћинства за период 01. јуни – 31. август 2016 године, односно за период три месеца који претходе месецу у коме се подноси захтев, доказ о незапослености /уверење Националне службе за запошљавање/, изјаву о заједничком домаћинству, решење-потврду Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/, Фотокопија решења о праву на личну или породичну инвалиднину,
 • Доказ о одличном успеху ученика у претходном периоду,
 • Доказ да је родитељ самохран по прописима о дечијем додатку.

У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку прописано је: „да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање“ те ће одређене податке у сврху остваривања права предвиђених конкурсом, прибавити служба по службеној дужности.

Захтеви са потребном документацијом, односно подацима битним за прибављање података по службеној дужности, се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС, ВРБАС, М. Тита 89, ШАЛТЕР БРОЈ 8.

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон: 7954-088 или 7954-044.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС