Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и
заштиту животне средине

Број: 501-14/2013-IV/05
Датум: 25.10.2013. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола


Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер, „Pneutech“ d.о.о. из  Врбаса, Маршала Тита 2, поднео овом Одељењу Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпада/интегрална дозвола, број 501-14/2003-IV/05 од 23.10.2013. године, за управљање неопасним отпадом, складиштење, вулканизирање и конфекционирање гумираног корда (индексни број отпада 160103)/производња радијалних и дијагоналних флека, на локацији у Врбасу, Маршала Тита 2, катастарске парцеле број 5246 и 5247 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 63., став 2. и члана 69., став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).



По овашћењу наченика,
Руководилац одељења

Благоје Дедеић