ЈКП Стандард-интегрална дозвола

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-13/2015-IV/06
Датум: 30.03.2015. године
ВРБАС

Oпштинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине, на основу чланова 59. и 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010), решавајући по Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, који је поднео оператер, ЈКП “ Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 (У даљем тексту: Оператер), руководилац Одељења на основу Решења Начелника Општинске управе Врбас, број 031-342/2014-IV/03 од 02.07.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о издавању интегралне дозволе зa сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Врбас


Издаје се интегрална дозвола, регистарског броја 002, оператеру ЈКП “Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 (М/Р број 08057982; ПИБ 100637388), за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас:

1.    класификациони индексни број 20 01 01 - папир и картон,
2.    класификациони индексни број 20 01 02 - стакло,
3.    класификациони индексни број 20 01 39 - пластика,
4.    класификациони индексни број 20 02 01 - биодеградибилни отпад,
5.    класификациони индексни број 20 03 07 - кабасти отпад
6.    класификациони индексни број 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
7.    класификациони индексни број 15 01 02 - пластична амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
8.    класификациони индексни број 15 01 04 - метална амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
9.    класификациони индексни број 15 01 06 - мешана амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
10.    класификациони индексни број 15 01 07 - стаклена амбалажа,
11.    класификациони индексни број 19 12 01 - папир и картон,
12.    класификациони индексни број 19 12 04 - пластика и гума,
13.    класификациони индексни број 19 12 05 - стакло.

Интегралном дозволом за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.    Општи подаци о дозволи

Дозвола која се издаје Оператеру јесте интегралана дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине Врбас и обављање активности сакупљања и транспорта неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције, класификационих индексних бројева: 20 01 01 - папир и картон, 20 01 02 – стакло, 20 01 39 - пластика, 20 02 01 - биодеградибилни отпад, 20 03 07 - кабасти отпад, 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 - пластична амбалажа,  15 01 04 - метална амбалажа, 15 01 06 - мешана амбалажа, 15 01 07 - стаклена амбалажа,  19 12 01 - папир и картон, 19 12 04 - пластика и гума и 19 12 05 - стакло. Иста дозвола се издаје у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Дозвола из става 1. ове тачке се издаје Оператеру за управљање отпадом, ЈКП “ Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87, основаног 28.02.1990. године, Одлуком о оснивању ЈКП „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 1/90, 11/90, 2/91, 3/94,, 8/2000, 6/2003, 7/2006 и 3/2007), за пружање и обављање услуга комуналне делатности, уписаног у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД.69924/2005 од 30.06.2005. године, под регистрационим бројем 08057982. Сем основних делатности за које је регистрован, Оператер је регистрован и за обављање сакупљања неопасног отпада, у смислу Статута ЈКП „Стандард“, број 04-6533 од 17.04.2014. године. 

2.    Општи подаци о опреми и средствима за рад

Оператер који се бави сакупљањем и транспортом неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас поседује све капацитете, односно  неопходне материјалне и људске ресурсе за обављање предметних активности у систему управљања отпадом. Комунално предузеће је комплетно опремљено инфраструктурно, опремом, механизацијом и средствима за сакупљање и транспорт и то:

 • Камиони  ауто смећари,
 • Камиони кипери,
 • Кесе за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада,
 • Канте за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада и
 • Контејнери за одлагање засебно сакупљених фракција предметног отпада.

3.    Напомене о поверљивости података

Оператер нема поверљиве информације.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1.    Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Оператер је поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас. Оператер обавља предметне активности тако што сакупља наведени неопасан отпад од власника отпада, односно физичких и правних лица које користе и поседују отпад настао њиховом сталном или повременом сопственом активношћу или делатношћу и транспортује отпад одговарајућим наменским превозним средствима. Оператер сакупља предметни отпад прописно разврстан и као одвојене фракције, одложен у типизиране контејнере и/или канте, односно кесе за сакупљање. Сакупљен отпад се транспортује друмским саобраћајем на даље поступање, до лица, односно оператера који има одговарајућу дозволу за складиштење и/или третман истог у складу са законом.

2.    Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

 • Решење Агенције за привредне регистре, број БД 108430/2014 од 26.12.2014. године;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DK;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DY;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 005 ŠČ;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „FAP“, регистарских ознака VS 001 ŠB;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 TD;
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 UP;

 

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1.    Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у интегралној дозволи

1.1.    Важност дозволе за сакупљање и транспорт отпада

Интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас (класификациони индексни бројеви отпада су наведени у диспозитиву овога Решења), регистарског броја 002, издаје се Оператеру на период од 5 (пет) година. Дефинисани рок важења исте је од 25.03.2015. године до 25.03.2020. године.

1.2.    Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију  дозволе

Оператер се обавезује да 120 дана пре истека рока предвиђен овом интегралном дозволом, поднесе захтев за обнављање и/или ревизију дозволе у складу са законом.

2.    Управљање отпадом

2.1.    Идентификација отпада према врсти и својствима

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број 56/10).

Предметни отпад јесте неопасан и према Каталогу отпада се разврстава на:

1.    класификациони индексни број 20 01 01 - папир и картон,
2.    класификациони индексни број 20 01 02 - стакло,
3.    класификациони индексни број 20 01 39 - пластика,
4.    класификациони индексни број 20 02 01 - биодеградибилни отпад,
5.    класификациони индексни број 20 03 07 - кабасти отпад
6.    класификациони индексни број 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
7.    класификациони индексни број 15 01 02 - пластична амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
8.    класификациони индексни број 15 01 04 - метална амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
9.    класификациони индексни број 15 01 06 - мешана амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду),
10.    класификациони индексни број 15 01 07 - стаклена амбалажа,
11.    класификациони индексни број 19 12 01 - папир и картон,
12.    класификациони индексни број 19 12 04 - пластика и гума,
13.    класификациони индексни број 19 12 05 - стакло,

2.2.    Општи услови управљања отпадом

 • Отпад за чије управљање се издаје интегрална дозвола за сакупљање и транспорт, јесте отпад који се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина, за енергетско искоришћавање, односно коришћење вредности отпада;
 • Забрањено је управљање отпадом, односно сакупљање и транспорт помешаних различитих категорија отпада са врстама за које се издаје ова интегрална дозвола;
 • Оператер којем се издаје интегрална дозвола за сакупљање и транспорт је дужан да донесе План и програм сакупљања и транспорта неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас по зонама сакупљања (пословни сектор, сектор колективног и индивидуалног становања у градском подручју и сектор у руралним зонама) и истим утврди време и динамику активности у складу са прописима, националном и локалном стратегијом управљања отпадом и ЛПУО на територији јединице локалне самоуправе;
 • Обавезује се Оператер да преузети отпад преда на даље поступање, односно складиштење или третман овлашћеним оператерима који имају дозволу за исте активности управљања отпадом;


2.3.    Сакупљање отпада

 • Оператер је дужан да обавља предметну активност сакупљање неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи, регулисан Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010);
 • Сакупљати горе предметни отпад искључиво генерисан на територији општине Врбас;
 • Сакупљати наведени неопасан отпад од власника отпада, односно физичких и правних лица које користе и поседују отпад настао њиховом сталном или повременом сопственом активношћу или делатношћу. За преузимање сакупљеног предметног отпада, Оператер се обавезује да исто обавља на основу закљученог уговора;
 • Отпад који ће се преузимати од власника отпада, физичких и правних лица мора бити раздвојен по фракцијама, одложен прописно у типизиране  контејнере, канте или кесе за засебно сакупљен горе наведени отпад, у складу са начином поступања са отпадом који се користи као секундарна сировина дефинисан чланом 8. Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010). Типизирани контејнери, односно канте или кесе треба да буду прописно обележени за сваку фракцију отпада засебно, а Оператер се обавезује да се стара о набавци истих. Оператер је дужан да одржава контејнере и канте постављене на јавним местима, обезбеђује њихов квалитет и исправно стање, као и да обезбеди несметано одлагање и избегне могуће негативне ефекте по животну средину. У случају расипања или других акцидентних ситуација које изазивају загађење, Оператер је дужан да санира штету, чишћењем и отклањањем насталог загађења;
 • Обавезује се Оператер  да приликом преузимања отпада од произвођача отпада са којим је потписао уговор, попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са  Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09) и чланом 45. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и чува комплетирану исту документацију најмање 2 (две) године;
 • Оператер је дужан да у смислу прописа води уредну евиденцију о преузетим количинама отпада и о томе редовно обавештава надлежне органе и организације.


2.4.    Транспорт отпада

 • Оператеру се одобрава вишекратни транспорт сакупљеног неопасног отпада наведених индексних бројева у тачки 2.1. ове интегралне дозволе, искључиво у оквиру територије општине Врбас;
 • Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада за који се издаје интегрална дозвола обавља у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010);
 • Обавезује се Оператер да транспорт неопасног отпада изводи одговарајућим возилима и посудама, а на начин како би се спречило расипање отпада приликом транспорта, утовара и истовара;
 • Возила морају бити технички исправна, да се током вожње предузимају све мере опреза у складу са прописима, да су опремљена средствима за збрињавање транспортованог отпада у случају акцидентних ситуација, расипања или запаљиваља и да превоз и руковање обављају стручно оспособљена лица;
 • У случају загађења насталог у току транспорта, превозник је одговоран за чишћење и санирање настале штете по животну средину;
 • Обавезује се Оператер  да приликом преузимања отпада од произвођача, односно предаје транспортованог отпада овлашћеним оператерима, попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са  Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09) и чланом 45. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010);
 • Оператер је дужан да у смислу прописа води уредну евиденцију о отпаду и чува комплетирану документацију најмање 2 (две) године;
 • Оператер је дужан да омогући надлежном инспектору надзор над возилом, теретом и пратећом документацијом.


3.    Извештавање о отпаду

 • Обавезује се Оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010) и другим посебним прописима који уређују ову област;
 • Обавезује се Оператер да попуњава и оверава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 72/09).

Образложење

Оператер ЈКП „Стандард“ из Врбаса, Саве Ковачевића 87 је Општинској управи Врбас, Одељењу за заштиту животне средине, дана 12.02. 2015. године поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, индексних бројева: 20 01 01 - папир и картон, 20 01 02 – стакло, 20 01 39 - пластика, 20 02 01 - биодеградибилни отпад, 20 03 07 - кабасти отпад, 15 01 01 - папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 - пластична амбалажа,  15 01 04 - метална амбалажа, 15 01 06 - мешана амбалажа, 15 01 07 - стаклена амбалажа,  19 12 01 - папир и картон, 19 12 04 - пластика и гума и 19 12 05 – стакло.
Уз Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада као одвојено сакупљене фракције на територији општине Врбас, Оператер је приложио следећу документацију: Решење Агенције за привредне регистре, број БД 108430/2014 од 26.12.2014. године; Статут ЈКП „Стандард“, број 04-6533 од 17.04.2014. године; Записник МУП, ПУ у Новом Саду, Одељење саобраћајне полиције број 669/15 од 17.03.2015. године, фотокопију полисе осигурања за сва возила, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DK, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 008 DY, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „Mercedes“, регистарских ознака VS 001 ŠČ, фотокопија саобраћајне дозволе за теретно моторно возило марке „FAP“, регистарских ознака VS 001 ŠB, фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 TD и фотокопију саобраћајне дозволе за теретно моторно возило-кипер марке „IVECO“, регистарских ознака VS 008 UP.
Оператер је као јавно предузеће ослобођен од плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и издавање интегралне дозволе у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2003 – усклађени дин. изн., 65/2013. – др. закон и 57/2014 – усклађени дин. изн.).
Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај је Орган утврдио, да је Оператер поднео уредан захтев у предвиђеном року и приложио сву потребну документацију тражену у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и  88/2010).
Полазећи од предходних чињеница и закључака, као и критеријума прописаних Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 88/2010) и посебних прописа, одлучено је као у диспозитиву овога Решења и интегрална дозвола се уписује у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 002.

Поука о правном средству:
Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања овог решења, односно обавештења о донетом решењу заинтересованим органима, организацијама и јавности. Жалба се подноси непосредно овом Органу са уплаћеном одговарајућом административном таксом.


Доставити:

 • Оператеру, ЈКП „Стандард“ из Врбаса
 • Јавном регистру издатих дозвола
 • Инспекцији за заштиту животне средине
 • Архиви


Решење обрадила,
Александра Кртолица, дипл. биолог

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић

КУЛТУРА

Културно лето Змајево

21. јун 2018. КУЛТУРА

Културно лето Змајево

Змајево ће овог лета по четврти пут бити домаћин велике к...

Дунавска соната зове младе музичаре

06. јун 2018. КУЛТУРА

Дунавска соната зове младе музичаре

Фестивал класичне музике на отвореном Дунавска соната поз...

Отворена изложба слика Петра Шушулића

28. мај 2018. КУЛТУРА

Отворена изложба слика Петра Шушулића

У Галерији Удружења ликовних уметника Врбаса - УЛУВ, отво...

Александар Габона победник 50. ФПМ

27. мај 2018. КУЛТУРА

Александар Габона победник 50. ФПМ

Победник 50, јубиларног Фестивала поезије младих је песни...

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

25. мај 2018. КУЛТУРА

Пријем за финалисте Фестивала поезије младих

За десет финалиста 50. Фестивала поезије младих данас је ...