Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-23/2015-IV/06
Датум: 12.05.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање дозволе транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада/интегрална дозвола

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер постројења, „Paneco“ d.o.o. из Новог Сада, Милана Џанића 12, поднео овом Одељењу Захтев за издавање дозволе за рад постројења за управљање неопасним отпадом, класификационих индексних бројева: 020501, 150101, 150102 и 150103 у Змајеву, пословни огранак „Paneco“ d.о.о., Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево и обављање активности: транспорт, привремено складиштење и механички третман (сепарација) отпада,.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун