Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-11/2017-IV/07
Датум: 31.03.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер ЈКП „Комуналац Врбас“ из Врбаса (РБ 21123269), Саве Ковачевића 87, поднео овом Одељењу Захтев за издавање потврде о изузимању од прибављања дозволе за складиштење капацитета 1,8 t и механичку припрему за транспорт неопасног отпада класификационих индексних бројева: 15 01 02 и 15 01 07 у Врбасу, на локацији ПЈ „Чистоћа“ у Улици Буде Томовића 5, на катастарској парцели број 6152 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић