Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 14.08.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је оператер „PANECO“ ДОО, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева (МБ 21073555), Војвођанска 49, поднео овом Одељењу Захтев за измену и допуну интегралне дозволе за управљање отпадом регистарског броја 003, број решења 501-23/2015-IV/06, издату 15.05. 2015. године, за рад постројења за управљање отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштења и физичког третмана неопасног отпада на локацији у Змајеву у Улици Војвођанска 49, на катастарској парцели број 795 к.о. Змајево.
Измене и допуне у интегралној дозволи за које је поднешен захтев односе се на измену услова у дозволи и то:

1. Повећање капацитета са досадашњих 8t/dan на 9t/dan.
2. Измене у радном времену и то досадашњих 5 радних дана се мења у 6 радних дана у недељи
3. Допуна у управљању врстама отпада

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење је сачињено и објављује се на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић