Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-19/2017-IV/07
Датум: 12.09.2017 . године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент је решавајући по Захтеву за измену и допуну услова у Решењу о издавању интегралне дозволе за транспосрт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, а који је поднео оператер „PANECO” доо, ПЈ ЗМАЈЕВО из Змајева, Војвођанска 49, (МБ 21073555; ПИБ 108818623; претежна делатност број 3832- поновна упортеба разврстаних материјала) издало Решење о измени и допуни услова у решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада од 07.09.2017. године.

У Решењу о издавању интегралне дозволе за транспорт, привремено складиштење и третман неопасног отпада, број 501-23/2015-IV/06 од 15.05.2015. године, којим се издаје интегрална дозвола за управљање неопасним отпадом и обављање активности транспорта, привременог складиштење и физичког третмана неопасног отпада, регистарског броја 003, мењају се следећи досадашњи услови и замењују другима:

1. укупни капацитета производње који у интегралној дозволи износи и гласи: „максимално 8t/dan, односно 2000 t/god“ у други, и то тако да сада гласи: „максимлно 9t/dan“, односно 2800t/god
2. Број радних дана у постројењу за управљање отпадом који интегралној дозволи гласи: „5 радних дана у недељи“ у друго, и то тако да сада гласи: „6 радних дана у недељи“.
3. Списак отпада којим оператер управља допуњује следећим врстама неопасног отпада класификационих индексних бројева:

 • 02 03 01- муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације
 • 02 03 02- отпади од конзерванса
 • 02 03 03- опади од екстрације растварачима
 • 02 03 04- материјали неопходни за потрошњу или обраду
 • 02 03 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 03 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 04 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 04 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 05 02- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 05 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 06 01- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 06 02- отпади од конзерванса
 • 02 06 03- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 06 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 02 07 01- отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала
 • 02 07 02- отпад од дестилације алкохола
 • 02 07 03- отпад од хемијског третмана
 • 02 07 04- материјали неподобни за потрошњу или обраду
 • 02 07 05- муљеви од третмана течног отпада на месту настајања
 • 02 07 99- отпади који нису другачије специфицирани
 • 20 01 08- биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
 • 20 03 01- мешани комунални отпад
 • 20 03 02- отпад од пијаца
 • 20 03 99- комунални отпади који нису другачије специфицирани

Ово Обавештење се издаје у складу са чланом 58. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,

Маја Бјекић