pdf Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта - Изградња два пословно-производна објекта на постојећој фарми „ВИНФАРМ“

намењена за држање кока носиља и производњу конзумних јаја, на локацији у атару Равног Села, на катастарској парцели број 3875/2 к.о. Равно Село, укупног капацитета од 190.000 (95.000 по објекту) места за коке носиље