Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-35/2014-IV/15
Датум: 12.12.2014. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о сагласности на студију процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носиоцу пројекта „Суноко“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Марије Трандафил 7, за поднети Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта, сушара резанаца на локацији производног центра у Врбасу, на катастаркој парцели 4075/1 к.о. Врбас, Пројекат број 3200-2/2014 од октобра 2014. године („Институт за превентиву“, Краљевића Марка 11, Нови Сад), донело решење којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, Решење број 501-35/2014-IV/15 од 04.12.2014 године.

Решењем о давању сагласности на предметну Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта, дефинисано је следеће:

I.    Прописане су мере о заштити животне средине, дефинисане у предметној Студији о процени утицаја затеченог стања на животну средину и то:

  • Мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;
  • Мере заштите у току редовног рада пројекта (Мере заштите предвиђене техничком документацијом; Мере заштите код грађевинског објекта; Мере заштите у оквиру уређаја и опреме; Мре заштите у оквиру цевовода; Додатне мере заштите у току редовног рада, предвиђене Студијом);
  • Мере у случају удеса (Мере превенције, приправности и одговора на удес; Мере отклањања последица удеса и санација)
  • Мере у случају појаве акцидентне ситуације( Мере заштите од пожара-опште мере, превентивне и друге мере, одржавање опреме за гашење пожара и одржавање електро инсталација);
  • Мере у случају измештања, укљањања или по престанку рада пројекта и
  • Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину.


II.    Носилац  пројекта „Суноко“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Марије Трандафил 7, се обавезује, да у току експлоатације изведеног пројекта, спроведи Програм праћења утицаја на животну средину изведеног пројекта, дефинисаног у предметној Студији, као и да после престанка рада и затварања постројења, обезбеди инспекцијски надзор и контролу предметне локације.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).


По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,

Маја Бјекић