Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-6/2015-IV/06
Датум: 13.01.2015. године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Радивојев“ доо, из Врбаса Сивч Јовгена 71, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта интерна станица за снабдевање моторних возила горивом у Врбасу, Србобрански пут бб, на катастарској парцели  2741 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА,
РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА

Маја Бјекић