Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-9/2015-IV/15
Датум: 04.02.2015. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Житница-РПС“ д.о.о. из Бачког Доброг Поља, Маше Јелића бб, поднео овом Одељењу Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта, сушара житарица у кругу комплекса „Житница-РПС“, на катастарској парцели 1265/1 к.о. Бачко Добро Поље, укупног капацитета сушења од 10 t/h (240 t/dan) кукуруза.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Општине Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 15 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун