Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-11/2015-IV/06
Датум: 06.02.2015. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Суноко“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Марије Трандафил 7, производни центар Врбас из Врбаса, Колонија Шећеране 9, поднео овом Одељењу Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта, базен барометријске воде са темељима за расхладне куле, на локацији производног центра у Врбасу, на катастаркој парцели 4075/1 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Општине Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 15 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).


Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун