Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-12/2015-IV/06
Датум: 10.02.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, ПГ Иван Миловић, из Врбаса, Исе Секицког 27/а, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, проширење фарме за интензиван узгој говеда, стаје укупног капацитета од 90 грла крава музара и пратећих објеката за биогасно постројење укупног капацитета од 0,2 MW, у Врбасу, Србобрански пут бб, на катастарској парцели број 2748/3, к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић