Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-14/2015-IV/15
Датум: 25.02.2015. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, Радовић Радосав, из Бачког Доброг Поља, Радоја Дакића 25 а, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта, интерна бензинска станица укупног капацитета резервоара 50 m3, у Бачком Добром Пољу, Маршала Тита 99а, на катастарској парцели 755 к.о. Бачко Добро Поље.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Општине Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић