Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-15/2015-IV/06
Датум: 27.02.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину


Општинска управа Општине Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Житница-РПС“ д.о.о. из Бачког Доброг Поља, Маше Јелића бб, поднео овом Одељењу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину, сушара житарица у кругу комплекса „Житница-РПС“, на катастарској парцели 1265/1 к.о. Бачко Добро Поље, укупног капацитета сушења од 10 t/h (240 t/dan) кукуруза.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 20.03.2015. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења

Маја Бјекић