Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-21/2015-IV/06
Датум: 11.05.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Карнекс“ д.о.о. из Врбаса, Кулски пут 26, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, изградња паровода ДН200 од котларнице на угаљ фабрике шећера у Врбасу до котларнице у индустрији меса „Карнекс“ у Врбасу, укупне дужине од 1520 м, на катастарским парцелама број 4103, 4522, 40757/1 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Мршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).


По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења
Маја Бјекић