Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-36/2015-IV/06
Датум: 12.10.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, “Telenor Common Operation” - огранак Београд, из Новог Београда, Омладинских бригада 90, поднео овом Одељењу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније, укупне израчене снаге базне станице  3 S (S1+S2+S3) х 1282,42 W у Куцури, Нов шор 50, на катастарској парцели број 271/2 к.о. Куцура.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 02.11.2015. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Oдељења
Маја Бјекић