Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-38/2015-IV/06
Датум: 10.12.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Телеком Србија“ а.д., Регија Нови Сад-Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада, Народног Хероја 2 (МБ 17162543) поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, базна станица мобилне телефоније “НС61/НСХ61/НСУ61/ ВРБАС II“ и поставка уређаја и антенског система за тросекторску LTE базну станицу, укупне ефектне израчне снаге по секторима D1(1386, 9W+1419, 3W+1291, 6W+2113,5), D2(1520, 8W+1622, 0W+1472, 7W+2113,5W) и D3(1383, 7W+1486, 1W+1312, 6W+2113,5W) на локацији у Врбасу, у улици Палих Бораца 11а, на катастарској парцели број 6303/2 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић