Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине
Број: 501-39/2015-IV/06
Датум: 24.12.2015. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „PROMIST“ DOO из Новог Сада , Хајдук Вељкова 11, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, складиште упакованог и уврећеног минералног ђубрива на бази амонијум нитрата, површине 6970 m2 и укупног капацитета складиштења од 10.000 t, у Врбасу, у улици Кулски пут 2, на катастарским парцелама број 4619 и 4620 к.о. Врбас-град.    
Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић