Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менанџмент
Број: 501-7/2016-IV/07
Датум: 01.02.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менанџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднети Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, складиште упакованог и уврећеног минералног ђубрива на бази амонијум нитрата, површине 6970 m2 и укупног капацитета складиштења од 10.000 t, у Врбасу, у улици Кулски пут 2, на катастарским парцелама број 4619 и 4620 к.о. Врбас-град, број 1-06/2016 од 2016. године, носиоца пројекта, „PROMIST“ DOO из Новог Сада, Хајдук Вељкова 11, раније била одређена јавна расправа и презентација предметне студије за 15.02.2016. године, али се због државног празника одлаже.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 17.02.2016. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менанџнет, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић