Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менанџмент
Број: 501-7/2016-IV/07
Датум: 02.02.2016. године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менанџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Телеком Србија“ а.д., Регија Нови Сад- Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада, Народног Хероја 2 (МБ 17162543), поднео овом Одељењу Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња базне станице мобилне телефоније “НС61/НСХ61/НСУ61/ НСЛ61 ВРБАС II“ и поставка уређаја и антенског система за тросекторску LTE базну станицу, укупне ефектне израчне снаге по секторима D1(1386,9W+1419,3W+1291,6W+2113,5), D2(1520,8W+1622,0W+1472,7W+2113,5W) и D3(1383,7W+1486,1W+1312,6W+2113,5W) на локацији у Врбасу, у улици Палих Бораца 11а, на катастарској парцели број 6303/2 к.о. Врбас-град, студија број 2412/15-270 АП („Институт Ватрогас“ из Новог Сада, Булевар Војводе Степе 66).

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и предметну Студију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менанџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 22.02.2016. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менанџнет, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић