Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-10/2016-IV/07
Датум: 01.08.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, “Calipso-oil“ d.о.о., из Госпођинци, Краља Петра 28, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградњe станице за снабдевање горивом моторних возила (бензинска и гасна станица) у Бачком Добром Пољу, Маршала Тита бб, на катастаркој парцели број 2582/5 к.о. Бачком Добром Пољу, укупног капацитета 50м3 течног горива+30м3 течног нафтног гаса.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Мршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић