Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-10/2016-IV/07
Датум: 23.08.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградњe станице за снабдевање горивом моторних возила (бензинска и гасна станица) у Бачком Добром Пољу, у улици Маршала Тита бб, на катастарској парцели број 2582/5 к.о. Бачко Добро Поље, носиоца пројекта „CALIPSO-OIL“ DOO из Госпођинаца, Краља Петра 28, донело Решење о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину од 16.08.2016. године, којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Истим решењем је Носиоц пројекта, „CALIPSO-OIL“ DOO из Госпођинаца обавезан да пројекат изведе у свему у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. глaсник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 72/2009 - др. Зaкoн, 43/2011 - oдлукa УС и 14/2016) и другим посебним законима и прописима који уређују систем заштите животне средине и обезбеди и осигура одрживо управљање природним вредностима кроз мере и услове при реализацији предметног пројекта, односно изградњи, у току и престанку рада станице за снабдевање горивом моторних возила (бензинска и гасна станица):

 • Мере које су предвиђене законима и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење (мере заштите ваздуха, земљишта, вода, заштита од буке и вибрације, нејонизујућег зрачења, мере за одрживо управљање отпадом и др.);
 • Мере заштите у току изградње, у току редовног рада и по престанку рада;
 • Мере које ће се предузети у случају удеса (експлозија, пожар, изливање, цурење, просипање, исцуривање и др.);

Сем предходног Носиоц пројекта „CALIPSO-OIL“ DOO из Госпођинаца је дужан да у току редовне експлоатације објекта:

 • изврши мерење квалитета емисије и/или нивоа загађујућих материја и обезбеди мере за спречавање и смањење загађења ваздуха у складу са прописима који регулишу заштиту квалитета ваздуха,
 • изврши мерење нивоа буке и обезбедити звучну изолацију у складу са прописима који регулишу заштиту од буке у животној средини и спроводи Програм праћења утицаја на животну средину пројекта, посебно:
  • Контролу квалитета ваздуха;
  • Контролу утицаја буке;
  • Контролу квалитета рада сепаратора;
  • Контролу квалитета подземних вода преко контролних пијезометријских цеви;
  • Одржавање и контрола процесне опреме и инсталација, у складу са важећим прописима.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10., став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун