Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-17/2016-IV/07
Датум: 18.11.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, пројекта, „Pneugroup“ д.o.o. из Београда, Патријарха Димитрија 12 (ПИБ 101742061), поднео овом Одељењу Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта, реконструкција и пренамена производног објекта текстилне индустрије у производни погон за хладно и топло протектирање гума укупног капацитета 3.500t/god., на локацији у Врбасу, у улици Маршала Тита 2, на катастарској парцели број 5247 к.о. Врбас-град.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 09.12.2016. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун