Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-18/2016-IV/07
Датум: 29.11.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, ПП „Сава Ковачевић“ а.д. из Врбаса, Виноградска коса бб (ПИБ 100636176) поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње фабрике са хладњачом за производњу смрзнутог воћа и поврћа укупног производног капацитета од 30т/дан, на локацији у Врбасу, у оквиру постојећег пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 1400/3 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмет, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић