Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-20/2016-IV/07
Датум: 28.12.2016. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „НИС“ а.д. из Новог Сада, Народног Фронта 12 преко свог пуномоћника „Гролит рад“ д.о.о. из Остружнице, 7 Јула 19 (МБ 07434367) поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, изградња сепаратора на станици за снабдевање горивом на локацији у Врбасу, у улици Петра Шегуљева бб, на катастарској парцели број 6898 и дела парцеле број 10950 к.о. Врбас-град.   

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмет, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић