Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-21/2016-IV/07
Датум: 13.01.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-Изградња сепаратора на станици за снабдевање горивом на локацији у Врбасу, у улици Петра Шегуљева бб, на катастарској парцели број 6898 к.о. Врбас-град, укупног капацитета од Q=10 m/s (запремина од 5000 l и бруто површина од 6 m2 ) који је поднео носилац пројекта „НИС“ а.д. из Новог Сада, Народног Фронта 12 преко свог пуномоћника „Гролит рад“ д.о.о. из Остружнице, 7 Јула 19 (МБ 07434367)), донело Решење о потреби процене утицаја на животну средину од 10.01.2017. године, којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја.

Истим Решењем је Носиоц да пројекат изведе у свему у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. глaсник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 72/2009 - др. зaкoн и 43/2011 - oдлукa УС) и другим посебним законима и прописима који уређују систем заштите животне средине и обезбеди и осигура одрживо управљање природним вредностима кроз мере и услове при реализацији предметног пројекта, у току и престанку рада истог:

  • Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;
  • Мере заштите у току изградње, у току редовног рада и по престанку рада;
  • Мере које ће се предузети у случају удеса;
  • Мере заштите од пожара;

Носилац пројекта, „НИС“ а.д. из Новог Сада, Народног Фронта 12 посебно је обавезан горе наведеним решењем да спроведе прописане специфичне минималне мере заштите:

  • Изради правилник о начину понашања запослених у току редовног рада, као и у случају удеса и обезбеди услове којима ће се у извору смањити оптерећење манипулативних површина хазардним честицама и материјама;
  • Врши мерење квалитета и контролу запрљаних атмосферских вода (механичке суспендоване честице, чврст ситан отпад, нафтни деривати-масти, уља, детерџенти и сл.) са платоа и манипулативних површина које се сабирају у сепаратор и таложне јаме;
  • Обавља редовно одржавање, чишћење и техничку контролу процесне опреме у складу са важећим прописима;
  • Управља насталим талогом од чишћења на начин предвиђен прописима који регулишу управљање опасним отпадом у складу са чланом 26. и 44. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10., став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

Начелник Општинске управе,
Мирјана Шимун