Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине енергетски менаџмент
Број: 501-8/2017-IV/07
Датум: 27.01.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, “Tелеком Србија” а.д. - Регија Нови Сад, Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада, Народних Хероја 2 поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта, Реконструкција базне станице мобилне телефоније „НС45/НСУ45/НСО45, укупне израчене снаге новог стања базне станице од 4610 W(S1 (1250W+1830W+1530W)+ S2(1250W+1830W+1530W)+ S3(1250W+1830W+1530W) на локацији у Бачком Добром Пољу, Маршала Тита 120, на катстарској парцели број 1/2 к.о. Бачко Добро Поље.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 2, канцеларија број 12, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић