Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-14/2017-IV/07
Датум: 28.04.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, Матијаш Дмитар из Врбаса, Марка Перичина 21 (ЈМБГ 2504939111056), поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта- погон за прераду козијег млека П+0, у Куцуру, Иве Лоле Рибара 114, на парцели број 587 к.о. Куцура.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић