Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-15/2017-IV/07
Датум: 29.05.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Carnex“ doo из Врбаса, Кулски пут 26, поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта- станица за снабдевање горивом за сопствене потребе, укупног капацитета од 80 m3 ( 30 m3 - резервоар за дизел + 30 m3 - резервоар за дизел + 10 m3 - резервоар за отпадно моторно уље + 10 m3 - резервоар за отпадно моторно уље) на локацији у Бачком Добром Пољу, огранак „Carnex-agrar“, на катастаркој парцели број 1310 к.о. Бачко Добро Поље.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић