Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-21/2017-IV/07
Датум: 12.09.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је за поднет Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта-Изрградња UMTS/LTE базне станице мобилне телефоније „НСУ246/НСЛ246 ВРБАС-ЊЕГОШЕВА, укупне израчене снаге базне станице од 4866,9 W (1622,3 W +1622,3 W +1622,3 W) за UMTS + 6270,9 W (2090,3 W +2090,3 W +2090,3 W) за LТЕ на локацији у Врбасу, Његошева 2, на катстарској парцели број 8939 к.о. Врбас-град, који је поднео носиоц пројекта, “Tелеком Србија” а.д.- Регија Нови Сад, Извршна јединица Нови Сад из Новог Сада, Народних Хероја 2, донело Решење о потреби процене утицаја на животну средину од 06.09.2017. године, којим је утврђено да je за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и израда студије о процени утицаја.

Истим Решењем је утврђен обим и садржај предметне Студије о процени утицаја на животну средину предметног пројекта и то:

1. Подаци о носиоцу пројекта;
2. Опис локације коју обухвата предметни пројекат и на коју има утицај;
3. Опис предметног пројекта;
4. Приказ главних алтернатива које се разматрају;
5. Приказ стања животне средине на предметној локацији и ближој околини;
6. Опис утицаја на животну средину са пресеком могућих значајних утицаја;
7. Процена утицаја на животну средину у случају удеса;
8. Опис постојећих и предвиђених мера у циљу спречавања, смањења или отклањања значајнијег штетног утицаја на животну средину;
9. Програм праћења утицаја на животну средину;
10. Нетехнички приказ података у тачкама од 2. до 9. овога става;
11. Подаци о техничким недостацима.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10, став 7. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић