Руководилац одељења: МАЈА БЈЕКИЋ
Број телефона: 021/7954-037
Број факса: 021/705-990
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шеф одсека за енергетски менаџмент: Никола Вујовић
 

Обавештења Одељења за заштиту животне средине ... >

 

Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области заштите животне средине.

Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће за чије спровођење је у оквиру свог делокруга одговорно Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент.

Врши стручне послове у вези одрживог управљања, очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине, одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине у складу са законским и другим прописима.

Непосредно организује и спроводи систем заштите животне средине кроз мере, услове и инструменте за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића, обједињава опште и посебне послове извршиоца послова заштите животне средине, ангажовањем на мониторингу животне средине, управљање хемикалијама на јонизационом и нејонизационом зрачењу, домену буке и вибрација и интегрисаном спречавању, контроли смањењу и санацији свих облика загађења животне средине, као и заштити природе управљања отпадом и праћењем конкурса домаћих и међународних институција за заштиту животне средине.

Ангажује се на спречавању, контроли, смањењу и санацији свих облика загађивања животне средине.

Припрема извештаје, програме и планове, решења и мишљења из области заштите животне средине.

Анализира и прати стање у области животне средине.

Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавља послове енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа регулаторних, организационих, подстицајних и едукативних мера и активности.

Обавља послове прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења енергије обвезника система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице; припрема програме и планове енергетске ефикасности које доноси Општина; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији, као и развоју и континуираном унапређењу тог система; подстиче и афирмише спровођење планова, програма и пројеката коришћења алтернативних видова енергије; стара се о припреми годишњег извештаја о реализацији програма и плана енергетске ефикасности на локалном нивоу.

Припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења енергије и енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.

Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент реализује план примене Пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) и припрема и саставља извештаје предузетих акција; прати реализацију средстава Пројекта; саставља извештаје о Пројекту у складу са захтевима донатора и других надлежних; прибавља документа за спровођење набавки у складу са прописима; прати и контролише испуњавање уговора и споразума у циљу реализације Пројекта; координира комуникацију са другим организацијама и институцијама укључених у Пројекат; води документацију Пројекта за потребе корисника; даје сагласности и примедбе на предложена решења током реализације Пројекта и врши и остале послове за потребе изградње ЦППОВ.

Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.

Врши административне и друге послове које му повери Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.