Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-24/2017-IV/07
Датум: 10.10.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, К.М. „МОНТ“ ДОО из Врбаса, Сивч Јовгена бб (МБ 08794596), поднео овом Одељењу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта- Надкривено складиште за техничке гасове (ацетилен, пропан-бутан, кисеоник, водоник, азот, аргон и угљен ди-оксид) у радном комплексу, бруто површине од 14,74 m2 , укупног капацитета за смештај гасова у износу до 45 m3, на локацији у Врбасу, Сивч Јовгена бб, на катастарској парцели број 9929/2 к.о. Врбас, у својини носиоца пројекта.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић