Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-20/2017-IV/05
Дана: 17. октобар 2017. године
ВРБАС

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта „ЕКО-ВЕТ“ д.о.о. из Новог Сада, Ул. Владике Ћирића број 18 (МБ: 21302503), поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Постројења за спаљивање споредних производа животинског порекла (надстрешница и опрема за спаљивање), бруто површине 144,0m2, „INCINER8 Model I8-250“ капацитета коморе 2,4m3, које спаљује пројектованих 150 до 400kg отпада на сат, на локацији у ванграђевинском подручју насељеног места Врбас уз пут Врбас-Бачко Добро Поље, на катастарској парцели број 2839 к.о. Врбас.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетног захтева и приложену документацију, у просторијама Општинске управе Врбас, Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, сваког радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић