Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у 2018. години

Преузми: Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу (06.07.2018)
Преузми: Предлог комисије о расподели средстава са образложењем
Преузми: Буџет пројекта
Преузми: Образац 2 - Наративни финансијски извештај
Преузми: РЕШЕЊЕ о именовању Конкурсне комисије (31.05.2018.)
Преузми: Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у 2018. години
Преузми: Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Преузми: Образац 1 - Буџет пројекта

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Председник општине
Број:06-3-384/2018-11/02
Дана: 12.4.2018. године
21460 ВРБАС, М.Тита 89
Тел/факс: 021/705-990
Тел: 021/7954-064

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 — аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00050/2018-01 од 06. марта 2018. године, чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС" бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС" број: 16/16 и 8/17), члана 44. Закона о локалној самоуправи /"Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон/, члана 50. Статута општине Врбас /"/"Службени лист општине Врбас", број 35/17/ и члана 8. Одлуке о 6yџeтy Општине Врбас за 2018. годину („Службени лист општине Врбас", бр. 41/17)

ОПШТИНА ВРБАС
Председник општине Врбас

расписује

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у 2018.години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Врбаса; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Врбаса за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у 2018. години износе 4.275.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највеfiи износ средстава по пројекту је 2.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ћe се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС" бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Додела средстава на основу Конкурса за реализацију пројеката медијског садржаја емисија намењених припадницима националних мањина и особа са инвалидитетом се не односи на доделу државне помоћи у смислу члана 2. став 1. тачка 1) Закона.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Врбас ;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да fie суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емиryје се на територији општине Врбас.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешćа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирањуу области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ћe се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних rpyna;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају препење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Реryлаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Врбас;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;
 3. актуелност теме и досryпност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник" Нови Сад.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

  

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Врбас: www.vrbas.net .

 • Образац 1- пријава: попуњен предлог пројекта и
 • Образац 1- табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисанју и медијима;
 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Реryлаторног тела за електронске медије;
 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ћe програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Председнику општине. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије. Предлоге доставите поштом или на и-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник", Нови Сад.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Врбас, www.vrbas. net , где су видљиви и достyпни све време трајања конкурса.

Пријаве са документацијом слати поштом у штампаном облику, у затвореној коверти, на адресу: Општина Врбас, Одељење за друштвене делатности, 21460 Врбас, Маршала Тита 89, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Врбас у 2018. години. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ. 

Пријава се може предати на писарници Општинске управе Врбас, у Врбасу, улица Маршала Тита број 89 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници општине Врбас www.vrbas.net и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информације се могу добити радним данима од 7,00 до 15,00 часова на телефоне: 021/705-990 и 021/7954-064 у Одељењу за друштвене делатности Oпштинске управе Врбас.

  

Председник општине Врбас
Милан Глушац

НАПОМЕНA:
Конкурс је објављен у листу "Дневник" дана 24.04.2018. године и остаје отворен 15. дана.

 

 

КУЛТУРА

Одржан 16. Фестивал украјинске културе "Калина"

18. јун 2019. КУЛТУРА

Одржан 16. Фестивал украјинске културе "Калина"

Врбасу је протеклог викенда дочекао више од 700 чланова у...

"Војводина - хронике и легенде"

18. јун 2019. КУЛТУРА

"Војводина - хронике и легенде"

Градски музеј Врбаса и Научно друштво за историју здравст...

Глумац Милан Марић отвара Равно Село Филм Фестивал

12. јун 2019. КУЛТУРА

Глумац Милан Марић отвара Равно Село Филм Фестивал

Наш млади глумац Милан Марић ове године ће бити "Лице у ф...

"РОД" обележио 220 година рођења А. С. Пушкина

10. јун 2019. КУЛТУРА

"РОД" обележио 220 година рођења А. С. Пушкина

У Градском музеју Културног центра Врбаса приређено је по...

Равно Село Филм Фестивал од 21. до 23. јуна

04. јун 2019. КУЛТУРА

Равно Село Филм Фестивал од 21. до 23. јуна

Равно Село Филм Фестивал одржаће се по трећи пут ове годи...