На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса , Скупштина општине Врбас, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Предузеће у коме се врши избор директора:

            Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас из Врбаса.

Матични број: 21123269, ПИБ: 109078726, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.64229/2015 од 23. јула 2015. године.

            Претежна делатност:

 • 00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Врбаса уређено је Одлуком о оснивању ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине Врбас“ , број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и 17/2017) и Статутом ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса. 

            Радно место за које се спроводи конкурс:

            Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса.

           

            Мандат директора и месторада:

            Мандат директора траје четири године.

            Место рада је у Врбасу, улица Саве Ковачевића број 87.

           

            Услови за именовање директора:

 1. да је пунолетно и пословно способно лице,
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB  бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. ,
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
 5. да познаје област корпоративног управљања,
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 7. да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
  -   обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
  -   обавезно психијатриско лечење на слободи,
  -   обавезно лечење наркомана,
  -   обавезно лечење алкохоличара,
  -   забрана вршења позива, делатности и дужности,
 1. да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
 2. да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима.

 

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером у складу са Законом који уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“,  број 65/2016).

 

            Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

            Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

            Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

           

            Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Диплома или уверење о стручној спреми,
 5. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Комуналац“ Врбас, да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, као и да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима (тачка 3,4, 6. и 11. Услова за именовање директора),
 6. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 8. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није изречена мера безбедности и то:
 • обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој  установи,
 • обавезно психијатриско лечење на слободи,
 • обавезно лечење наркомана,
 • обавезно лечење алкохоличара,
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

            Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:. дипломирани правник Данијела Вујачић, контакт  телефон  064-8053-113.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор директора, са назнаком - Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса - не отварај

21460 Врбас,  улица Маршала Тита 89.

Напомена:

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Комисије зa спровођење конкурса за избор директора, против кога није допуштена посебна жалба.

Овај Јавни конкурс  објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www.vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 81 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017.  године
ВРБАС

                                                                       

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш

Напомена:
Овај јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 117/2017 од 27. децембра 2017. године.

 

КУЛТУРА

"Ноћ позоришта" у Врбасу

16. нов 2018. КУЛТУРА

"Ноћ позоришта" у Врбасу

Врбас је један од градова који се придружио манифестацији...

Промовисан зборник радова "Поезија Небојше Деветака"

13. нов 2018. КУЛТУРА

Промовисан зборник радова "Поезија Небојше Деветака"

У Матици српској у Новом Саду представљен је зборник радо...

Два дана цртања у Ликовној галерији

13. нов 2018. КУЛТУРА

Два дана цртања у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће нар...

Рефлектор театар стиже и у Врбас

07. нов 2018. КУЛТУРА

Рефлектор театар стиже и у Врбас

Независна, омладинска трупа Рефлектор театар отвориће вој...

Нова столарија у библиотеци у БДП

05. нов 2018. КУЛТУРА

Нова столарија у библиотеци у БДП

Народна библиотека "Данило Киш" издвојила је средства за ...