На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина општине Врбас, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА „ВРБАС “ ВРБАС


Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за превоз путника „Врбас“ Врбас
Матични број: 08235830 , ПИБ: 100639931 уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 53189/2005 од 17. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника.

Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас.

Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године
Mесто рада је у Врбасу, ул. ЈНА број 5

Услови за именовање директора:

  • да је пунолетно и пословно способно лице,
  • да је држављанин Републике Србије,
  • да има стечено високо образовање на основним студијама од најмање четири године,
  • да има најмање пет година радног искуства,а од тога три године радног искуства на руководећим пословима,
  • да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.


Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:

  • познавања система локалне самоуправе,
  • познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .


Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1.    Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
2.    Фотокопија личне карте,
3.    Извод из матичне књиге рођених,
4.    Уверење о држављанству,
5.    Диплома или уверење о стручној спреми,
6.    Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
7.    Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић,  контакт телефон  064-8859-880.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас- не отварај
21460 Врбас - улица: Маршала Тита 89

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.

Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Политика “ Београд , као и на званичној интернет презентацији општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:    011-57/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
В Р Б А С

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш с.р.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"