На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина општине Врбас, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС “ ВРБАС

Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за информисање „Врбас“ Врбас
Матични број: 08061122 , ПИБ: 101421514, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем брoj   77968/2005 од 20. децембра 2005. године.
Претежна делатност:
-60.20 Производња и емитовање телевизијског програма.

Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за информисање „Врбас“ Врбас.

Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Маршала Тита број 105.

Услови за именовање директора:

  • да је пунолетно и пословно способно лице,
  • да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године на факултету политичких наука, филозофском факултету, филолошком факултету, економском факултету, правном факултету,
  • да има најмање пет година радног искуства,
  • да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
  • да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.


Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:

  • познавања система локалне самоуправе,
  • познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .


Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1.    Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
2.    Фотокопија личне карте,
3.    Извод из матичне књиге рођених,
4.    Уверење о држављанству,
5.    Диплома или уверење о стручној спреми,
6.    Доказ о радном искуству ,
7.    Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани правник Данка Васиљевић, контакт телефон  064-8859-880.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за информисање „Врбас“ Врбас - не отварај
21460 Врбас-улица: Маршала Тита 89

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:    011-58/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
В Р Б А С

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш с.р.

КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...