На основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, Скупштина општине Врбас, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас из Врбаса
Матични број:21123269, ПИБ: 109078726, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 64229/2015 од 23. јула 2015. године
    Претежна делатност:

 • 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место за које се спроводи конкурс:
    Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса .
    
Мандат директора и место рада:
    Директор Јавног комуналног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
    Мандат директора траје четири године.
    Место рада је у Врбасу, ул. Саве Ковачевића број 87.
   

Услови за именовање директора:

 • да је пунолетно и пословно способно лице,
 • да има стечено  високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које захтева високо образовање из тачке 2) овог става,
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
 • да познаје област корпоративног управљања,
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела , и то :
  1)обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
  2)обавезно психијатриско лечење на слободи,
  3)обавезно лечење наркомана,
  4)обавезно лечење алкохоличара
  5)забрана вршења позива, делатности и дужности,
 • да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
 • да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:

 • познавања система локалне самоуправе,
 • познавање система, односно функционисања Јавног комуналног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности у складу са законом који регулише делатност Јавног комуналног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .

Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
    Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
    Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства.
    
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 2. Оверена фотокопија личне карте,
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Уверење о држављанству,
 5. Диплома или уверење остручној спреми,
 6. Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим пословима,
 7. Уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора ставом  9. тачке од 1-5,
 8. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.  

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани правник Тијана Вуковић,  контакт телефон  064-8859-880.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

    Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине Врбас, са назнаком - пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП “Комуналац“ Врбас из Врбаса - не отварај
    21460 Врбас,  улица Маршала Тита 89

Напомена:

    Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна жалба.
    Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
    Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            
Број: 011-28/2016-I/01                                                         
Дана: 24. маја 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш с.р.

 
Напомена:
Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 60/2016 од 30.06.2016. године.

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"