Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-64/2017-IV/03
Дана, 9. јуна 2017. године
ВРБАС

Општинско веће општине Врбас, а на основу чл. 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ВРБАС

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

II Радна места која се попуњавају:

     1.  начелник Општинске управе, у звању службеник на положају у I групи;
 
     2. заменик начелника Општинске управе, у звању службеник на положају у II групи


Опис послова радног места под редним бројем 1. : Руководи и координира радом Општинске управе, планира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад организационих јединица и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе. Доноси решења и друга акта из надлежности Општинске управе, врши избор, распоређује запослене и руководиоце организационих јединица, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у првом степену. Одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање послова Општинске управе  и решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица. Даје податке и обавештења о раду Општинске управе. Начелник Општинске управе заступа општинску управу. Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови за рад на радном месту:  стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Опис послова радног места под редним бројем 2. : Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Врши и друге послове који су му законом, статутом и налогом других органа општине стављени у надлежност.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 
III Место рада:
Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинско веће општине Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

VI Услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 10.06.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-    потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
-    изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
-    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-    оригинал или  оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;
-     уверење да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:
За наведена радна места, радни однос се заснива на одређено време на период од 5 година.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 30.06.2017. године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд и у регионалном листу „Бачка Пресс“ Врбас на мађарском и русинском језику.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"