Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-2/2017-IV/03
Дана, 1. новембра 2017. године
ВРБАС

Општинска управа Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6716/2017 од 17. јула 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ВРБАС

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

II Радна места која се попуњавају:

1. Комунални инспектор II, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник - 2 извршиоца

Опис послова радног места: Израђује извештај о раду. Учествује у изради контролне листе и аката о примени прописа. Врши инспекцијски надзор из поверене области (редовни, ванредни, контролни, допунски), сачињава записник и по потреби налаже мере односно доноси решење ради отклањања утврђених неправилности, врши процену ризика у сваком предмету, обавља стручне саветодавне посете и издаје акте о примени прописа из поверене области. Редовно обилази део терена који му је територијалном расподелом у вршењу инспекцијског надзора доделио руководиоц, као и на делу терена који је додељен другом инспектору ако потреба посла то захтева, а по налогу руководиоца. Поступа по представкама које је примио телефоном, електронском поштом, усмено или писмено у складу са законом. Прати извршење решења које је донео и о стању извршења подноси месечни извештај руководиоцу инспекције, а на захтев руководиоца подноси посебне извештаје. Води евиденцију о инспекцијском надзору у складу са законом, врши унос података и обраду предмета у електронском облику кроз информациони систем, прати и поштује рокове за предузимање радњи у поступку и одговоран је за благовремено и уредно поступање из своје надлежности и достављење списа надлежним органима, одговоран је за чување списа примљених или насталих у раду из своје надлежности. Подноси надлежним правосудним органима захтеве за покретање прекршајног поступка,кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ, обавештава пореску и другу инспекцију, као и друге надлежне органе. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научних области у оквиру интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметних студија из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о инспекцијском надзору и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Службеник за пољопривреду, Одељење за пољопривреду, звање млађи саветник - 1 извршилац

Опис послова радног места: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и помаже у изради потребних извештаја, анализа, програма, информација и нацрта општих и посебних аката; учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; прати законе и подзаконска акта у области пољопривреде; пружа административно-техничку помоћ у области израде стратегије укупног развоја пољопривреде општине; врши припрему материјала приликом промовисања развоја пољопривреде општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама; прикупља и обрађује податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове статистике. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области пољопривреде и управног поступка - Закон о пољопривредном земљишту и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Службеник за административно - техничке послове Одељење за инспекцијске послове, звање референт - 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши пријем документације из делокруга рада Одељења. Води прописане евиденције и припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних евиденција. Одлаже, чува и архивира неопходну документацију. Обавља стручне административно-техничке послове из делокруга рада. Прима представке и прослеђује их надлежној инспекцији. Помаже у припреми прописанах извештаја из делокруга рада Одељења. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера; положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару .

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о инспекцијском надзору и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 01.11.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • - потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • - изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
  • - оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • - оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • - оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту;
  • - за радно место под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном испиту за инспектора;
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
  • - оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном посебном испиту за инспектора. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

За радно место под редним бројем 1: Лице које нема положен посебан испит за инспектора може бити примљен у радни однос и обављати послове комунални инспектор II најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net , и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд и у регионалном листу „Бачка Пресс“ Врбас на мађарском и русинском језику.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"