Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас  
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број: 111-1/2019-IV/03
Дана, 3. јануара 2019. године
ВРБАС 

Општинска управа Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11546/2018 од 30. новембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ВРБАС   

I Орган у коме се радно место попуњава:       

Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 1. Службеник за имовинско-правне послове, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, звање саветник – 1 извршилац.

          Опис послова: Израда нацрта и предлога  одлука и других општих аката које доноси председник Општине, Скупштина општине. Решава о управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и административни пренос,за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле,претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, води евиденције о јавној својини општине Врбас, послове из области стамбене проблематике у складу са важећим прописима, издаје уверења по захтеву странака, ради по замолницама других органа и организацијама, води регистре имовине-непокретности за које се задужује локална самоуправа у складу са важећом законском регулативом, прати прописе везане за јавну својину  и поступа у складу са прописима из ових области као и корићење јавне површине за постављање привремених објеката. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник Општинске управе.

          Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области стамбених послова и управног поступка – Закон о планирању и изградњи, Закона  озакоњењу објеката и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона  – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. 2. Просветни инспектор, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник – 1 извршилац.

          Опис послова: Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:

1) пoступaњa устaнoвe у пoглeду спрoвoђeњa зaкoнa, других прoписa у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa и oпштих aкaтa;

2) oствaривaња права и обавеза запосленог, учeникa и његовог рoдитeљa oднoснo другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;

3) oствaривaња зaштитe прaвa дeтета и учeникa, њихових рoдитeљa, oднoснo других законских заступника, као и заштите права зaпoслeних;

4) oбeзбeђивaњa зaштитe дeтeтa, учeникa и зaпoслeног oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;

5) пoступкa уписa и пoништaвaња уписа у шкoлу;

6) испуњeнoсти прoписaних услoвa зa спрoвoђeњe испитa;

7) вођења прoписaнe eвидeнциje кojу вoди устaнoвa и утврђивање чињeница у пoступку пoништaвaњa jaвне испрaве кojу издaje устaнoвa;

8) страначког организовања и деловања.

У пoступку вeрификaциje установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветни инспектор испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над радом послодавца за учење кроз рад ученика, у складу са Законом о просветној инспекцији  и посебним законом.

Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности, а нарочито у погледу:

1) поступка и услова за издавање одобрења основној и средњој школи и другој организацији, ради стицања статуса јавно признатог организатора активности;

2) поступка за измену одобрења, статусне промене, промене седишта, односно објекта или када јавно признати организатор уводи нову активност образовања одраслих и

3) одузимања одобрења за статус јавно признатог организатора активности.

Просветни инспектор обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник  Општинске управе.

          Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године положен државни стручни испит, испит за инспектора и има најмање пет година радног искуства у струци.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области инспекцијског надзора и управног поступка - Закон о просветној инспекцији и Закон о општем управном поступку и подзаконска акта донета на основу тих закона  – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. 3. Службеник - ликвидатор, Одсек за трезор, Одељење за финансије и буџет, звање виши референт – 1 извршилац.

          Опис послова:  Прима појединачне захтеве за плаћање по документу, захтеве за исплату плата и накнада и друге књиговодствене исправа. Обавља послове плаћања расхода и издатака на основу комплетне   документације која је заведена у регистар поднетих захтева. Помаже код сравњења са главном књигом трезора и води помоћне евиденције. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

          Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

          Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, – усмено и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светозар Пешић, телефон: 064/8053053.

          VI Услови за рад на радном месту: Сваки кандидат, поред услова утврђених у Правилнику о организацији и систематизацији у Општинској управи Врбас, интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас, треба да испуњава и следеће опште услове из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајина и јединацама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и то:

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2) да има прописано образовање;

 3) да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом    и актом     о систематизацији радних места;

4) да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

 5) да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

           VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.

Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Политика“ дана 03.01.2019. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска станица Врбaса);
 • за радно место под редним бројем 2: оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном испиту за инспектора;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном посебном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

За радно место под редним бројем 2: Лице које нема положен посебан испит за инспектора може бити примљено у радни однос и обављати послове просветног инспектора најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, и објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд, дневном листу „Magyarszo“ Нови Сад на мађарском језику и „Руске слово“ на русинском језику.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"