На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'' број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др. закон), члана 94. и 129. Правилника о критеријумима,начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (''Службени гласник РС'' број  102/2015 и 5/2017), Одлуке о буџерту општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 25/2018)и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма јавни радови и самозапошљвање на територији општине Врбас за 2019. годину закључен између Националне службе за запошљавање-Филијала Нови Сад и општине Врбас број 06-3-394/1/2019-II/02 од дана 08. марта 2019. године и Локалног акционог плана запошљавања општине Врбас за 2019.године број 06-3-385/2019-II/02 од дана 04. марта 2019. године

ОПШТИНА ВРБАС у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијала Нови Сад расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019.ГОДИНИ

 

 I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм самозапошљавања подразумева субвенције за самозапошљавање које се одобравају незапосленом лицу ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у Локалном акционом плану запошљавања.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање -Филијала Нови Сад- Служба Врбас (у даљем тексту:Национална служба- Служба Врбас), Иве Лоле Рибара бр. 18, Врбас и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Средства за самозапошљавање у 2019.години одобравају се незаполеном лицу у виду субвенције, у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, , ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Приоритет код одобравања субвенција за самозапошљавање имају:

 1. млади до 30 година старости,
 2. вишкови запослених,
 3. жене

Реализација програма прати се 12 месеци.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе на основу јавних прихода најмање 12 месеци почев од дана обављања делатности.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља (05.1; 05.2,), трговина електричном енергијом (35.14),трговина гасовитим горивом (35.23), такси превоза (49.32), мењачница (66.12) коцкања и клађења (92.0), шумарства (шифрa 02.0), и непоменуте услужне активности (96.09);

 • за оснивање удружења ,
 • који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање,
 • који је користио субвенцију за самозапошљавање у току претходне три године, рачунајући од дана одобравања средстава,
 • уколико није измирио раније уговорне обавезе и потраживања према Општини Врбас и Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за одобравање субвенције.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање - Испостава Врбас до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а исти ће се објавити и на огласној табли Општинске управе општине Врбас, на званичном сајту општине Врбас www.vrbas.net и сајту Националне службе www.nsz.gov.rs

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:

 • поднео уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу у два примерка;
 • пријављен на евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање – испостава Врбас;
 • завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу у два примерка који се може преузети у просторијама Општинске управе Врбас ул. Маршала Тита бр. 89 или са званичне интернет презентације општине Врбас www.vrbas.net,

-  доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности на прописаном обрасцу.

Општина Врбас задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева

Пријем , обраду - проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације врши Комисија за реализацију мера активне политике запошљавања општине Врбас за 2019. годину.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Национална служба за запошљавање посредством Филијале Нови Сад, Испостава Врбас извршиће проверу статуса лица подносиоца захтева на евиденцији незапослених по овом јавном позиву.

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање у 2019. години доноси Председник општине Врбас на предлог Комисије за реализацију мера активне политике запошљавања општине Врбас за 2019.годину.

Примерак позитивно решених захтева и примерак Одлуке доставиће се Националној служби – Филијали Нови Сад -Испостава Врбас.

Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим условима, у том случају предност ће се дати захтевима који су раније поднети.

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник oпштине Врбас, директор филијале НСЗ, Нови Сад и подносилац захтева - корисник средстава, најкасније у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре доношења одлуке,што не представља гаранцију за добијање субвенције.

Лице-подносилац захтева за доделу субвенције је у обавези   да отпочне обављање регистроване делатности  најкасније до датума потписивања тројног уговора о додели субвенцији за самозапошљавање.

 

Документација за закључивање уговора:

 • - фотокопија решења о упису у регистар у АПР /документ о регистрацији,
 • - фотокопија Потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • - фотокопија Потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање,
 • - фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна,
 • - фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • - фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
 • - средства обезбеђења уговорних обавеза и то две истоветне бланко трасиране менице  корисника средстава  са  једним жирантом и меничним овлашћењем.

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • Општини Врбас, преко Националне службе, омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу и Општину Врбас о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

 

 VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересована лица подносе захтев са пратећом документацијом Комисији за реализацију мера активне политике запошљавања Општине Врбас за 2019.годину на писарнци Општинске управе Врбас ул. Маршала Тита бр. 89. Врбас, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу у затвореној коверти са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ” за Програм самозапошљавања у 2019. години, од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Врбас, на званичном сајту општине Врбас www.vrbas.net

сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава,а најкасније до 15. априла 2019.године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                         
ОПШТИНА ВРБАС                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                              
Број:06-3-425/2019-II/02                                                                  
Дана: 18.03.2019.године                                      
В Р Б А С

 

Председник општине Врбас
Милан Глушац

 

 

 

ИЗЈАВА

подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи

 

Име и презиме/ Назив подносиоца захтева

______________________________________

Место: ________________________________

Адреса: _______________________________

ЈМБГ/ Матични број: ____________________

ПИБ: __________________________________

 

У складу са чл. 5. став 2. и чл. 97. став 1. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи («Сл. гласник РС» бр. 13/2010 и 100/2011), дајем

 

ИЗЈАВУ

____________________________, у претходном трогодишњем фискалном периоду:

(привредни субјект/назив и седиште)          

а) није користио државну помоћ за исте оправдане трошкове/  државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)

б) користио је државну помоћ за исте оправдане трошкове/  државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)[1]

 

Назив државне помоћи

Врста трошкова за које је одобрена

Износ државне помоћи

Давалац државне помоћи

Датум добијања државне помоћи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

У_____________________ 

М.П.

Датум _________________

 

[1]    Уколико сте у претходном трогодишњем фискалном периоду користили државну помоћ неопходно је попунити приложену табелу

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"