Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Општинска управа општине Врбас
Број: 111-1/2022-IV/03
Датум: 24. фебруар  2021. године
Врбас

Општинска управа општине Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I – други закон, 95/2018 и 114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-11044/2021 од 30.11.2021.године ,оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВРБАС

 

 I Орган у коме се радна места попуњавају:       

Општинска управа општине Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

 II Радна места која се попуњавају:

 1. Службеник за послове пољопривреде у Одељењу за пољопривреду, привреду, локални економски развој и туризам , звање млађи саветник– 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде  и помаже у изради потребних извештаја, анализа, програма, информација и нацрта општих и посебних аката; учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; прати законе и подзаконска акта у области пољопривреде; пружа административно-техничку помоћ у области израде стратегије укупног развоја пољопривреде Општине; врши припрему материјала приликом промовисања развоја пољопривреде и руралног подручја Општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама; прикупља и обрађује податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове статистике. Учествује у лицитацији државног пољопривредног земљишта .Прегледа и контролише електронску књигу поља коју предају закупци пољопривредног земљишта.Врши саветодавну улогу код уношења података везано за књигу поља и коришћење података са метео станица. Учествује у организацији Штаба за жетву. Излази по потреби на терен са Пољочуварском службом  и/или са Републичким пољопривредним инспектором ради утврђивања фактичког стања на терену и израду Записника. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, органима градских општина, као и стручне службе и посебне организације које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, према посебном закону за обављање послова управе и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на извршилачком месту: Службеник за послове пољопривреде  увидом у податке из пријаве, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 1. Техничар техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме у Одељењу за управу и управљање људским ресурсима , намештеник – четврта врста радних места -1 извршилац

Опис послова: Води рачуна о  текућем одржавању објеката у згради Општине. Води евиденцију техничке документације. Анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен. Предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање мањих кварова. Обавља стручне и техничке послове одржавања. Врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама. Дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи. Врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом. Контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима, поправку канцеларијског намештаја, замена сијалица и слично. Обавља послове руковања котловима и чилером и одговоран је за њихово одржавање и у току грејне сезоне за испоруку топлотне енергије. Обавља и остале послове које му повери шеф одсека, руководилац одељења и начелник Општинске управе.

        Услови за рад: Средња стручна спрема, специјалиста за аутоматику, три године радног искуства у струци.

 

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“, препорученом пошиљком или непосредно, предајом Писарници Општинске управе општине Врбас.

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Снежана Делибашић, телефон: 064/8053153.

 

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.         

  

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.

Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Политика“ дана 24.02.2022. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • уверење Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције издато након 24.02.2022. године;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
 • службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

  

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

  

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе општине Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Лице које нема положен државни стручни испит може бити примљено у радни однос и обављати послове: службеник за послове пољопривреде уз обавезу да положи државни стручни испит најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај јавни конкурс објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд објављен је 24.02.2022. године. А у новинама „Bačkapress“ Врбас на мађарском и русинском језику и писму је такође објављено обавештење о јавном конкурсу дана 24.02.2022. године.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

  

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"