Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Општинска управа општине Врбас
Број: 111-2/2022-IV/03
Датум: 09. септембар 2022. године
Врбас

Општинска управа општине Врбас, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I – други закон, 95/2018 и 114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-4255/2022 од 30.05.2022. године ,оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВРБАС

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:       

Општинска управа општине Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89

 II Радна места која се попуњавају:

 1. Заменик секретара Службе у Служби Скупштине општине, звање самостални саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Заменик секретара службе помаже секретару Службе у организацији рада службе. Помаже у спровођењу законитости рада Службе, благовременом и квалитетном изршавању послова и задатака из надлежности Службе. Помаже у спровођењу мера за ефикасно спровођење планираних послова и задатака у Служби. Предлаже и припрема нацрте аката које доноси  председник Општине, Скупштина општине и начелник Општинске управе за чије је спровођење одговорна Служба. У сарадњи са секретаром Службе помаже у припреми извештаја, информација и других акта за потребе председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине из надлежности Службе. Руководи и организује рад Службе у одсутности  и спречености за рад секретара Службе и обавља и друге послове које му повери секретар Службе и  начелник Општинске управе.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на извршилачком месту: Заменик секретара Службе увидом у податке из пријаве, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. Службеник за пружање бесплатне правне помоћи у Служби председика општине и Општинског већа, саветник -1 извршилац 

Опис послова: Обавља послове и задатке на пружању правне помоћи грађанима који испуњавају услове за пружање бесплатне правне помоћи у складу са Законом о бесплатној правној помоћи. Пружа правне савете уз детаљно објашњење о начину и могућности решавања конкретне правне ствари пред судом, другим државним органом, односно органом јавне власти или у поступку мирног решавања спора, а које се односи на право, обавезу или интерес корисника бесплатне правне помоћи заснован на закону. Саставља поднеске тј. израђује писмена којим се покреће поступак пред судом, другим државним органом, односно органом јавне власти или које се подноси током већ покренутог поступка (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднесака, жалбе и другог правног средства). Заступа грађанина у правној радњи коју на основу овлашћења за заступање пуномоћник предузима у име и за рачун корисника бесплатне правне помоћи у поступку пред судом, другим државним органом, органом јавне власти или у поступку мирног решавања спора. Врши одбрану тј. заступање осумњиченог, окривљеног или оптуженог у прeдистрaжном, истрaжном и кривичном поступку, који се води збoг сумње да је извршено кривичнo дeло зa кoje ниje прeдвиђeнa oбaвeзнa oдбрaнa и заступање у прeкршajнoм пoступку који се води због сумње да је извршен прeкршaj зa кojи je прeдвиђeнa кaзнa зaтвoрa. Пружа бесплатну правну подршку која се састоји од пружања опште правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова. Обавља и друге послове по налогу секретара Службе и начелника Општинске управе.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства на пословима правне струке, које је успешно завршило обуку за примену Закона и које је уписано у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на извршилачком месту: службеник за пружање бесплатне правне помоћи  увидом у податке из пријаве, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. Службеник за архивирање и чување предмета- помоћник у Одељењу за управу и управљање људским ресурсима – млађи референт- 1 извршилац

Опис послова: Помаже у скенирању архивке грађе и преношење из облика који није електронски у електронски облик као и евидентирање архивске грађе у електронском облику настала дигитализацијом. Помаже у увођењу примљених предмета у архивску књигу, помаже у излучивању безвредног регистратурског материјала по доспелим роковима за излучивање, помаже у сачињавању пописа безвредног регистратурског материјала предложеног за излучивање. Издаје на реверс предмете из архивског депоа извршиоцима Општинске управе и странкама на увид. Врши и друге послове које му повери шеф Одсека,  руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Услови за рад: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера; положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на извршилачком месту: службеник за архивирање и чување предмета- помоћник увидом у податке из пријаве, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације – усмено.

 

 1. Комунални редар у Одељењу за инспекцијске послове, намештеник-четврта врста радних места- 1 извршилац

Опис послова: Стара се о одржавању комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност. Врши контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Општине. Редовно обилази део терена који му је територијалном расподелом у вршењу инспекцијског надзора доделио руководиоц, као и на делу терена који је додељен другом намештенику ако потреба посла то захтева, а по налогу руководиоца. Поступа по представкама које је примио телефоном, електронском поштом, усмено или писмено у складу са законом. Прати извршење решења које је донето и о стању извршења обавештава надлежног инспектора или руководиоца Одељења. Обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Услови за рад: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме и најмање једна година радног искуства у струци.

 

III Место рада: Врбас, Улица маршала Тита број 89

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Врбас, у Врбасу, Улица маршала Тита број 89, са назнаком „За јавни конкурс“, препорученом пошиљком или непосредно, предајом Писарници Општинске управе општине Врбас.

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Снежана Делибашић, телефон: 064/8053153.

 

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.         

 

VII  Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о огласу у дневним новинама „Политика“.

Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Политика“ дана 09.09.2022. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
 • уверење Министарства унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције издато након 09.09.2022. године;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
 • службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

     Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлућивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

 IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

 X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведена у просторијама Општинске управе општине Врбас, Врбас, Улица маршала Тита број 89, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном на контакте (бројеве телефона) и писаним путем на адресе које наведу у својим пријавама.

 

 НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року најдуже до окончања пробног рада тј. 6 месеци од дана ступања на радно место. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај јавни конкурс објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд објављен је 09.09.2022. године. А у „Magyar Szo“ Нови Сад на мађарском језику и  „Руске Слово“ Нови Сад на русинском језику такође објављено обавештење о јавном конкурсу дана 09.09.2022. године.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"