Општинско веће општине Врбас, члан 4. став 5. и члан 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I – други закон, 95/2018 и 114/2021), члан 56. Закона о локалној самоуправи ( « Службни гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014- др. Закон, 10/2016-др. закон,47/2018 и 111/2021- др. закон) и члан 69. Статута општине Врбас („Службени гласник РС“ бр. 26/2018 и 9/2022), члан13. Одлуке о Општинском већу општине Врбас („Службени гласник РС“ бр. 34/2020),  члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВРБАС

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Врбас, у Врбасу, Улица Маршала Тита број 89

 

II Радна места која се попуњавају:

     Начелник Општинске управе, у звању службеник на положају у I групи;

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе, планира, усмерава и надзире рад Општинске управе. Доноси решења, правилнике  и друга акта из надлежности Општинске управе. Распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и запослене у Општинској управи. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи у првом степену. Усклађује рад и решава сукобе надлежности унутрашњих  организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа. Одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање послова Општинске управе. Припрема обједињен предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Врбас, интерном ревизору и правобранилаштву општине Врбас. Даје податке, обавештења и припрема извештај о раду Општинске управе. Начелник Општинске управе заступа Општинску управу. Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови за рад: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне и посебне функционалне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. 

            Међу кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције, а затим и посебне функционалне компетенције.

 1. Опште функционалне компетенције :
 • Организација и рад државних органа РС – проверава се путем теста, тестирање се обавља на рачунару или у папирној форми;
 • Дигитална писменост – проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
 • Пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
 1. Посебне функционалне компетенције:
 • Посебна функционална компетенција за област рада
 1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
 2. Посебна функционална компетенција за област рада - студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) -провера ће се вршити путем усмене симулације.
 3. Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи и посебан управни поступак као и правила извршења донетих у управним стварима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место
 1. Планска документа- прописи из надлежности и организације органа ( Статут општине Врбас, План развоја општине Врбас, Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе)- провера ће се вршити путем усмене симулације.
 2. Прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Одлука о Општинској управи општине Врбас) - провера ће се вршити путем усмене симулације.

Изборни поступак се спроводи у две фазе: у првој фази се проверавају опште и посебне функционалне компетенције а у другој се спроводи интервју са комисијом.

 

IV Место рада:

Врбас, Улица Маршала Тита број 89

 

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинско веће општине Врбас, у Врбасу, Улица Маршала Тита број 89, са назнаком „За конкурсну комисију“ препорученом пошиљком или непосредно, предајом Писарници Општинске управе Врбас.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 Снежана Делибашић , телефон: 064/8053153. 8,00 до 15,00 часова.

 

VII Услови за рад на радном месту:

Да је учесник конкурса пунолетни држављанин Републике Србије; потврда, издата од стране органа у којем је учесник јавног конкурса био у радном односу, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

 

VIII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Политика“.

Обавештење о огласу о јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Политика“ дана 15.02.2023. године  и у новинама „Magyar Szo“ Нови Сад на мађарском језику и „Руске Слово“ Нови Сад на русинском језику такође је објављено обавештење о јавном конкурсу.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон и е-маил адреса;
 • изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње ( образац објављен уз текст конкурса на интернет страници општине Врбас)
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за рад у државном органу ( лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
 • доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • уверење МУП-а Полицијске управе да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији општине Врбас која се налази у прилогу јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

X Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време на период од 5 година.

 

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, назначене вештине, знања и оспособљености који се вреднују у изборном поступку. О тачном времену и месту провере стручних оспособљености, знања и вештина, кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Врбас.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Врбас www.vrbas.net, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас објављује се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Политика“ Београд  и у новинама „Magyar Szo“ Нови Сад на мађарском језику и  „Руске Слово“ Нови Сад на русинском језику такође је објављено обавештење о јавном конкурсу.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Датум оглашавања: 15.02.2023. године.

Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2023. године.

 

Изјаве које кандидати требају да доставе уз пријаву на конкурс:

 

 

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-29/2023-III/02
Дана: 14. фебруара 2023. године
ВРБАС

Председник Општинског већа 
Предраг Ројевић

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"