Конкурс за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, за школску 2020/21. годину

документ Конкурс за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа, за школску 2020/21. годину

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС                                                      
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 10.септембра 2020. године
21460   ВРБАС, М. Тита 89
Тел/факс: 021/705-990, 021/7954-000 

На основу члана 20. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени  лист Општине Врбас", број 9/18 и 23/20/ и сагласности Општинског већа са седнице одржане 9.септембра.2020. године, расписује  се

КОНКУРС

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА аутобуског превоза у међуградском саобраћају УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА са пребивалиштем на територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и викенд карте, за школску 2020/21. годину, вршиће се из буџета општине Врбас ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР 2020 – ЈУН 2021. ГОДИНЕ за следеће категорије ученика:

  1. у 100% износу за:

-  кориснике дечијег додатка – кориснике новчане социјалне помоћи.

-  децу палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,  

 - децу са сметњама у развоју и децу без родитељског старања.

  1. у 70% износу за:

-  децу једнородитељских породица са приходима до 20% већим од цензуса за дечији додатак за једнородитељске  породице, првог ученика из породице са више ученика путника из домаћинства које остварује право на дечији додатак, кориснике дечијег додатка где су оба родитеља незапослена.

  1. у 60% износа за: ученике по основу одличног успеха у претходном периоду школовања.
  2. 4. у 50% износа од цене месечне карте за: остале кориснике дечијег додатка, ученике са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини цензуса за остваривање права на дечји додатак за септембар месец текуће године), другог и сваког наредног ученика путника из породице са два или више ученика путника корисника дечијег додатка.

О праву на бесплатне или регресиране трошкове превоза ученика средњих школа решава надлежни орган Општинске управе Врбас на основу поднетог захтева родитеља на основу јавног конкурса који расписује Општинска управа, по прописима о општем управном поступку.

Потребна документација за остваривање бесплатних или регресираних трошкова превоза ученика средњих школа, у складу са Законом, је:

-   потврда школе о упису ученика у средњу школу за школску годину, фотокопија решења за дечији додатак, решења о праву на личну или породичну инвалиднину, решења Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/, налаза и мишљења интерресорне комисије, уверења РГЗ о висини катастарског прихода, потврде о висини зараде или друге одговарајуће документације о другим приходима домаћинства за период три месеца који претходе месецу у коме се подноси захтев, доказа о незапослености родитеља /уверење Националне службе за запошљавање, изјаве о заједничком домаћинству, доказа о одличном успеху ученика у претходном периоду, доказа о статусу једнородитељске породице у складу са Законом за остваривање права на дечији додатак и сл. 

Закон о финансијској подршци породици са децом /''Сл.глсник РС'', број 113/17 и 50/18/ – Изводи:

''Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, органи надлежни за решавање о правима прибављају по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Органи надлежни за решавање о правима преузимају податке из претходног, из доступних службених евиденција електронским путем уколико су умрежени са базама података у складу са законом, за подносиоца захтева и чланове заједничког домаћинства који се односе на: ЈМБГ, име и презиме, држављанство из матичних књига, податке о пребивалишту из регистра пребивалишта, податке о приходима и имовини из службених евиденција пореске управе, податке о пријави на осигурање и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, податке о поседовању непокретности из катастра непокретности и других јавно доступних евиденција.

За захтев из претходног става од података о личности надлежни орган може захтевати следеће податке о подносиоцу захтева, о члановима његовог домаћинства, oдносно породице, и то:

  1. ЈМБГ, име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, држављанство, датум и место и општина рођења, подаци о банковном рачуну на који се врши исплата, контакт телефон, адреса електронске поште, врста сродства;
  2. Податке о социо-економском статусу у обиму који је дефинисан условима за остваривање права дефинисаних законом – подаци о приходима и имовини, подаци о плаћеним доприносима, подаци о запослењу и послодавцу, подаци о стамбеном статусу, брачни статус, статус детета уколико се ради о детету са сметњама у развоју и инвалидитетом, подаци о школовању деце и то назив и место образовне установе и образовни статус детета, подаци о имунизацији деце и то назив и место здравствене установе у којој се дете лечи и статус, подаци о старатељству односно хранитељству уколико постоје;
  3. Податке потребне за обрачун и исплату накнада зараде, односно накнаде плате за она права која имају карактер накнаде зараде, односно накнаде плате.''

Орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке уколико се подносилац захтева не изјасни да ће сам прибавити потребну документацију.

Захтеви са потребном документацијом се подносе у ШАЛТЕР САЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС,  ВРБАС,  М. Тита 89,  ШАЛТЕР БРОЈ 8. Tелефон: 021/7954-088.

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

КУЛТУРА

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

29. нов 2022. КУЛТУРА

У Савином Селу одржан први концерт класичне музике

У Савином Селу одржан је први концерт класичне музике. На...

Изложба Градског музеја отворена у Печују

16. нов 2022. КУЛТУРА

Изложба Градског музеја отворена у Печују

Градски музеј Културног центра Врбаса поставио је у среду...

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

11. нов 2022. КУЛТУРА

"Пронађи најлепши, најшаренији или највећи лист"

Културни центар Врбас, Школа цртања "Школица цртица" и Ја...

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

07. нов 2022. КУЛТУРА

Андрији Радуловићу награда "Небојша Деветак"

Жири књижевне награде "Небојша Деветак", која се додељује...

Резултати литерарно-ликовног Јесењег конкурса 2022

02. нов 2022. КУЛТУРА

Резултати литерарно-ликовног Јесењег конкурса 2022

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш" сао...