Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Врбас у 2022. години

archive Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Врбас у 2022. години

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Општинско веће
Број : 06-4-12/2022-III/02
Дана: 11. јануара 2022. године
21460 ВРБАС, М.Тита 89

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи /"Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101-16 – други закон и 47/18 и 11/21- др. закон/, члана 2. став 2. и 38. Закона о удружењима /"Службени гласник РС", број 51/09, 99/11–други закон и 44/18-други закон/, члана  32. став 6. и 44. Закона о црквама и верским заједницама /"Службени гласник РС", број 36/06/, члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Врбас број 06-4-22/2020-III/02 од дана 27. јануара 2021. године, Одлуке о буџету општине Врбас за 2022. годину („Службени лист општине Врбас ”, број 34/21), члана 14. и 61. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 26/18/, Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 11. јануара  2022. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Врбас у 2022. години предвиђених Одлуком о буџету општине Врбас за 2022. годину (број 011-90/2021 од децембра 2021. године, „Службени лист општине Врбас“, број 34/21), у оквиру ПРОГРАМА 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска активност 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција–840, позиција 74, економска класификација 481- Верске и остале услуге заједнице,  у износу од 2.500.000,00 динара.

 

II. Право на доделу средстава из буџета општине Врбас имају:

 • традиционалне цркве и верске заједнице које имају статус правног лица, односно регистрована су у складу са Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 36/06),
 • имају седиште на територији општине Врбас, а спроводе програме од јавног интереса на територији општине Врбас, у складу са законом.
 • да су традиционалне цркве или верске заједнице донеле одлуку о изградњи, обнови, адаптацији или реконструкцији, односно инвестиционом или текућем одржавању;

 

III. Средства из буџета општине Врбас, намењена традиционанлим црквама и верским заједницама из става II. овог конкурса, користе се за:

- изградњу, одржавање и обнову верских објекта на територији општине Врбас, у складу са потребама и могућностима и

- реализацију културних и научних програма и подршку верским манифестацијама и догађајима од значаја за цркву и верску заједницу и општину Врбас која се реализују на територији општине Врбас.

 

IV. Критеријуми за избор програма и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве које се финансирају из буџета општине Врбас и начин и поступак одобравања средстава су одређени чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /''Службени гласник РС'', број 16/18/ и чланом 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Врбас и то:

 

КРИТЕРИЈУМИ

БРОЈ БОДОВА ДО

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

20

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

20

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

20

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

20

Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли је са учесником конкурса у претходне две године раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских средстава /члан 6.став 4, Уредбе 16/18/.

 

5) Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични за одређену област су:

 • да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
 • карактер и значај програма;
 • прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет програма,
 • капацитет за реализацију програма и стручност управаљачког тима,
 • досадашња искуства у реализацији програма

Критеријуми за доделу средстава за пројекте обнове и одржавања верских објеката, поред наведених у претходном ставу су:

 • категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе);
 • степен угрожености верског објекта;
 • значај верског објекта за културу, уметност, историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, али је у поступку припреме за проглашење или је добро које ужива претходну заштиту.

20

УКУПНО:

100

  

V. Конкурсна документација

Учесник Конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:

 • Извод из регистра традиционалних цркава и верских заједница надлежног министарства да je подносилац пријаве правно лице са седиштем на територији општине Врбас – у једном примерку,
 • Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава традиционалним црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години са одговарајућом потребном документацијом у прилогу: описом програма и пројекта, буџетом, планом активности, са трајањем програма и Изјавом – у три примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена,
 • Писану изјава о суфинансирању, односно уговор о партнерству (уколико постоји) - у једном примерку.

  

VI. Конкурсна комисија и Поступак одлучивања - избора пројекта

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА коју именује Општинско веће општине Врбас /у даљем тексту: комисија/ и коју чине председник и два члана.

Надлежности комисије су:

 • разматрање пристиглих пријава;
 • рангирање програма и пројеката;
 • предлагање Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по Конкурсу.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса) у складу са Уредбом.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

Поступак одлучивања

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1.

На листу из става 1. учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа, на порталу е-Управа и на огласној табли Општинске управе Врбас.

 

VII Kоришћење средстава

Средства која се, у складу са овом уредбом, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине Врбас и корисника средстава.

Пренос средстава из става 1. врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора даваоцу средстава достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

VIII. Подношење пријаве на конкурс

Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и огласној табли Општине управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2.

Пријава на Конкурс се предаје на писарници Општинске управе Врбас сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ВРБАС У 2022. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан, у складу са законом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран односно суфинансиран из буџета општине Врбас.

Програм се мора реализовати до краја 2022. године.

Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу средстава традиционалним црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години на прописаном Обрасцу број 2.

За све ближе информације обратити се на телефон: Маја Мићуновић, контакт телефон 063/89-30-565.

 

Председник Општинског већа,
Предраг  Ројевић

 

 

КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

15. сеп 2023. КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

Градски музеј Врбаса, који је део Културног центра, ове ј...

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

Афористичар, сатиричар и дечији песник из Врбаса Веселин ...

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

Марко Поповић, писац из Врбаса, представио је у четвртак...

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

25. авг 2023. КУЛТУРА

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

Уметник из Врбаса Владо Њаради обележио је пре десетак да...

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

24. авг 2023. КУЛТУРА

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

Фолклорни ансамбл Културног центра Врбаса, уз подршку лок...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.